Usein vaikeudet eivät tule täysin arvaamatta

Speech Retarded and Deaf Children: Their Psychological Development. Vaikeuksia havaitaan useimmissa tiedonkäsittelytoiminnoissa. Samanaikainen ahdistuneisuus voi voimistaa masennukseen liittyviä muistin ja oppimisen vaikeuksia. ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyy usein myös kehityksellisiä oppimisvaikeuksia, kuten lukivaikeutta sekä muita psykiatrisia sairauksia. Ahdistuneisuushäiriöistä puhutaan yleensä silloin, kun ahdistuneisuus tai pelot ovat niin voimakkaita, että ne rajoittavat henkilön psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, eivätkä ole ohimeneviä. Myös näönvaraisessa päättelysuoriutumisessa voi ilmetä heikentymistä. Maniassa mieliala on epänormaalin kohonnut, kiihtynyt ja energinen. Katso lisää tietoa masennuksesta Masennukseen liittyy muutoksia tiedonkäsittelytoiminnoissa. Hae ensilaina täysin ilman korkoa tai muita kuluja. Experimental studies of language learning impairments: From research to remediation. Tarkkaavuuden pitkäkestoinen ylläpito vaikeutuu, psykomotorinen suoriutuminen hidastuu ja toiminnanohjauksessa esiintyy ongelmia. Uncommon Understanding: Development and Disorders of Language Comprehension in Children. Sairautta edeltävät tiedonkäsittelyn heikkoudet liittyvät todennäköisesti varhaiseen keskushermoston häiriöön, joka aiheuttaa sekä muutokset tiedonkäsittelyssä että vaikuttaa itse skitsofrenian puhkeamiseen. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksia, jotka voivat jatkua myös sairauden oireettomassa vaiheessa. Vaikeudet alkavat yleensä vasta sairauden puhjettua, mutta voivat vaikeutua ajan myötä. San Diego: Singular Publishing. Toiminnanohjauksen vaikeuksia ilmenee erityisesti suunnitteluun, toimeenpanoon, toteuttamiseen, tulosten seuraamiseen ja häiritsevien ärsykkeiden torjumiseen liittyen. Developmental Phonological Disorders: Foundations of clinical Practice: Plural Publishing Inc. Jos masennusjaksot ovat toistuvia, tiedonkäsittelyn vaikeuksia voi ilmetä myös oireettomana aikana. Myös sairauden hoitoon liittyviä ohjeita voi olla vaikea muistaa. Thousand Oaks: Sage Publications. Katso lisää tietoa skitsofreniasta Skitsofreniaan liittyy keskeisenä oireena muutoksia tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa. A., Greenhalgh, T., & The CATALISE Consortium. Osa mieleenpainamisen ja uusien asioiden oppimisen hankaluudesta voi selittyä tiedonkäsittelyn hidastumisella ja tarkkaavuuden ylläpidon vaikeuksilla. Usein vaikeudet eivät tule täysin arvaamatta. Hove, UK: Psychology Press. Helsinki: Suomen Puheterapeuttiliitto. Sairauden puhkeamiseen liittyy usein merkittävä tiedonkäsittelytoimintojen heikentyminen. Toisin kuin autismiin, Aspergeriin ei liity yleistä kehityksen viivästymää varhaislapsuudessa. Muistisuoriutumisen vaikeudet painottuvat uuden aineksen mieleen painamiseen. Masennusvaihe muistuttaa tavallista masennustilaa. Tarkkaa rajaa normaalin ja häiritsevän ahdistuksen välillä ei ole olemassa. Social-interactional approaches to child language intervention. Fundudis, T., Kolvin, I., & Garside, R. Law, J., Garrett, Z., & Nye, C. Katso lisää tietoa pakko-oireista Kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, jossa esiintyy vaihtelevasti masennusoireita ja maanisia oireita sekä oireiden välissä oireettomia jaksoja. International Journal of Language & Communication Disorders.. Tiedonkäsittelytoimintoja arvioivissa neuropsykologisissa tutkimuksissa masennukseen on havaittu liittyvän erityisesti kielellisen muistin ja oppimisen vaikeuksia, toiminnanohjauksen vaikeuksia sekä tiedonkäsittelyn ja psykomotoriikan hidastumista. Yleistyneessä ahdistuksessa muistivaikeudet voivat olla saman tasoisia kuin vakavassa masennuksessa. Neuropsykiatrisilla sairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joissa aivojen vaurio tai poikkeava toiminta aiheuttaa käyttäytymisen ja tiedonkäsittelyn ongelmia. E., Vargha Khadem, F., Watkins, K. Muutokset prosessointinopeudessa voivat heijastua moniin muihin tiedonkäsittelyn ja oppimisen osa-alueisiin. Esikko - Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus. Conti-Ramsden, G., & Botting, N. Aspergeriin oireyhtymä on yksi yleisimmistä autismikirjon häiriöistä. Skitsofrenia on yleisin psykoosisairauksista, eli mielisairauksista, joissa ihmisen kyky arvioida todellisuutta on häiriintynyt. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön voi liittyä psykoottisia oireita. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Skitsofrenialle ovat tavanomaisia erilaiset ajattelun tai havaitsemisen vääristymät sekä usein myös tunneilmaisujen poikkeavuus tai latistuminen. E., Chipchase, B., & Kaplan, C. Journal of Child Psychology and Psychiatry, n/a-n/a. Tiedonkäsittelytoiminnoissa ja oppimisessa voi ilmetä heikkoutta jo vuosia ennen skitsofrenian puhkeamista. Rvachew, S., & Brosseau-Lapre, F. Clegg, J., Hollis, C., Mawhood, L., & Rutter, M. Myös keskittymisvaikeudet ja vaikeudet tarkkaavuuden säätelyssä ovat tyypillisiä. Myös työmuistin toiminnassa ilmenee vaikeuksia. Identifying language impairments in children.

Tällaisia pysyvämpiä toistuviin masennustiloihin liittyviä tiedonkäsittelynvaikeuksia ovat erityisesti tarkkaavuuden, kielellisen muistin ja näönvaraisen tiedonkäsittelyn vaikeudet sekä vaikeudet oman toiminnan ohjaamisessa. Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus – Hyvät puheterapiakäytännöt. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E.,. Katso lisää tietoa ahdistuneisuudesta Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy muistiin painottuvia tiedonkäsittelyn vaikeuksia. Muistin osalta erityisesti uusien asioiden mieleenpainaminen ja muistista haku voivat vaikeutua. Masennuksen aikana vireys tyypillisesti vähenee ja aloitekyky voi olla heikko. Yleisesti masentuneet kokevat muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Jopa kolmella neljästä aikuisesta ADHD-potilaasta on jokin muu psykiatrinen häiriö, joista ahdistuneisuushäiriö ja masennus ovat yleisimmät. Varsinaisen masennustilan diagnosointi edellyttää myös useita samanaikaisia muita oireita. Katso lisää tietoa aspergerista Aspergerin oireyhtymään liittyy poikkeavan käyttäytymisen ohella vaikeuksia tiedonkäsittelytoiminnoissa. Ongelmat tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa heijastuvat herkästi sosiaaliseen selviytymiseen ja työkykyyn. Conti-Ramsden, G & Durkin, K. Näiden korjaantuminen saattaa kuitenkin tapahtua hieman viiveellä varsinaisten masennusoireiden helpottumisen jälkeen. Joidenkin kohdalla kognitiivinen toimintakyky voi sairauden hoidon myötä myös kohentua. Krishnan, S., Watkins, K., & Bishop, D. Sairauden kuluessa vaikeudet eivät yleensä lisäänny, vaan oirekuva pysyy suhteellisen samankaltaisena koko sairauden ajan. Päätöksenteko, suunnittelu ja oman toiminnan arviointi vaikeutuvat ja psykomotoriikka nopeutuu. Tutkimus Masennuksessa keskeinen oire on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt mielenkiinto ja mielihyvä. Miettinen, L., Heikkinen, E., Juhala, S., Suvanto, A., Vikkula, L. Maniavaiheessa esiintyy tyypillisesti ylivireyteen liittyviä keskittymisvaikeuksia, häiriöherkkyyttä ja impulsiivisuutta. Yleensä masennukseen liittyvät vaikeudet tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa korjautuvat toipumisen myötä. Toiminnanohjauksen vaikeudet ilmenevät muun muassa aloitekyvyn ongelmina sekä vaikeuksina toimia suunnitelmallisesti ja joustavasti jättäen epäolennaiset asiat huomiotta. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyy tavallisesti vaikeuksia oman toiminnan ohjaamisessa, tarkkaavuuden säätelyssä sekä muistamisessa. Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä juuttumisena, häiriöherkkyytenä ja vaikeutena vaihtaa joustavasti toimintatapaa. Suurimpia muutoksia ilmenee tarkkaavuuden, muistin, oman toiminnan ohjauksen ja prosessointinopeuden alueella. Usein vaikeudet eivät tule täysin arvaamatta. New York: Cambridge University Press. Tarkkaavuuden säätelyssä voi ilmetä vaikeutta ehkäistä toiminnan kannalta tarkoituksettomia ärsykkeitä sekä hankaluutta vaihtaa joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti tarkkaavuuden kohdetta. M., North, T., & Donlan, C. Asperger altistaa myös masennukselle ja sosiaaliselle eristäytymiselle. Tyypillisesti ilmenee vaikeuksia ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia ja jäsentää kokonaisuuksia. Tiedonkäsittelytoimintojen taso voi olla hyvin vaihteleva siten, että jollakin alueella henkilö saattaa olla hyvinkin etevä ja toisilla alueilla voi ilmetä selkeitä puutteita. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Lievässä masennuksessa ei yleensä ilmene tutkimuksin todettavia tiedonkäsittelyn vaikeuksia, vaikka masentuneesta itsestään esimerkiksi muistin toiminta tuntuisikin heikentyneeltä. ADHD voi ilmetä ylivilkkausoireiden kanssa tai painottua enemmän tarkkaavuuden vaikeuksiin. Autismikirjon häiriöt Autismin kirjoon kuuluu hyvin erilaisia aivojen kehityksen häiriöistä johtuvia oireyhtymiä, joiden yhdistävä tekijä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet sekä poikkeavuus käyttäytymisessä ja aistikokemuksissa. Simkin, Z., & Conti-Ramsden, G. Bryan, A., Colourful Semantics., in Language disorders in children and adults: psycholinguistic approaches to therapy., S. Language impairment and psychopathology in infants, children, and adolescents. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy lisäksi kielellisen muistin vaikeuksia. Myös huono ajanhallinta ja moneen asiaan ryhtyminen samanaikaisesti ovat tyypillisiä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyviä piirteitä. L., Wexler, K., & Cleave, P. Aloitekyky voi olla heikentynyt ja päätöksenteko voi tuntua vaikealta. J., Torgerson, D., & Hulme, C. Myöhemmin skitsofreniaan sairastuvilla voi jo lapsuudessa esiintyä ongelmia erityisesti oppimisessa, päättelykyvyssä ja käsitteenmuodostuksessa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Aspergerin oireyhtymässä tyypillisiä ovat intensiiviset kiinnostuksenkohteet ja rutiininomaiset käyttäytymismallit. Boyle, J., McCartney, E., O'Hare, A., & Law, J

Kommentit