Jatkuvalla tililuotolla tarkoitetaan luottoa, jota nostat täysin oman tarpeesi mukaan.

Ongelmana on myös se, kuinka tiedon saavat ne, jotka eivät käytä Internetiä. Suomea vieraana kielenään puhuvat ymmärtävät paremmin helpotettua ja selkeää kieltä. Lahti: Osuma-projekti/Koulutuskeskus Salpaus. Ryhmän koko oli sopiva selkokielistä opetustilannetta varten. Internet tarjoaa heille halvan, nopean ja suoran kommunikaatioväylän, joka mahdollistaa yhteyden mihin päin maailmaa tahansa. Näin jälkikäteen arvioituna, voimme todeta, että osallistujat saivat parasta mahdollista koulutusta talous- ja kuluttaja-asioista, jota he eivät ennen koulutusta olleet saaneet näin selkokielisesti ja vain heidän tarpeisiinsa kohdennettuna. Pyysimme myös heitä seuraavalla kerralla kysymään mahdollisesti epäselviksi jääneitä asioita. Jatkuvalla tililuotolla tarkoitetaan luottoa, jota nostat täysin oman tarpeesi mukaan. Maahanmuuttajan, jonka oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden on ilmoitettava rekisteriin samat tiedot kuin Suomen kansalaisen. Maahanmuuttajille tulee helposti tyrmätyksi tulemisen tunne yhteisen kielen puuttuessa ja sen kangerrellessa. MeNaiset-aikakausilehti , Virtanen, H Selko-opas. Toiminnan perustyökaluja ovat yksilövalmennus ja mentorointi. Osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden. Tästä johtuen selkolukija saattaa ymmärtää pakinan normaalina lehtijuttuna ja käsittää sen sisällön aivan väärin. Tampere: Tiedotusopin laitos. Asiakasta otetaan vaikka kädestä kiinni ja viedään tutustumaan työpaikkaan. Yleensä ensisijainen toimenpide on neuvotella velkojien kanssa velkojen järjestämiseksi. Tämä on Lahcen Abahassinen mukaan asia, jota maahanmuuttajat pitävät merkityksellisenä. Tulee kiusaus kuluttaa, vaikka rahaa ei olisikaan. Kuluttajaneuvonta vähentää häiriöitä markkinoilla ja lisää sekä kuluttajien että yritysten luottamusta markkinoiden toimivuuteen. Paikalla olleet kolme henkilöä, kaksi naista ja yksi mies olivat erittäin kiinnostuneita ja osallistuvia. Valitse noutopaikaksi KESKUSKUVA, Vammala. Yritimme selvittää asiat mahdollisimman selkokielisesti, mikä varmasti auttoi heitä asioiden ymmärtämisessä. Näytimme heille konkreettisesti euroja apuna käyttäen, kuinka matkapuhelinlaskun loppusumma kasvaa käsittelyprosessin eri vaiheissa. Tekevässä autetaan myös niitä maahanmuuttajia, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista. Sivuille on kerätty arkielämän perustietoja, joita tarvitaan ensimmäisten kuukausien ja vuosien aikana. Myös monet muut hyvin koulutetut maahanmuuttajat ovat turhautuneet jatkuvaan tuloksettomaan työnhakuun. Viimeisellä kerralla osallistujat halusivat myös valokuvata meitä. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen. Tällä kerralla asiaa oli paljon, ja sitä olisi varmasti riittänyt jopa useampaan tapaamiseen, mutta enää on jäljellä kaksi tapaamista. Internetin yleistymisellä on todettu olleen aivan erityisiä vaikutuksia maahanmuuttajien arkeen. Kertasimme aluksi edellisellä kerralla opittuja asioita eli erilaisia tuloja ja menoja. Syynä voi olla esimerkiksi kireä tai pelottava ilmapiiri, naapurihuoneistossa pauhaava televisio tai keskustelukumppani ei ole halukas keskustelemaan. Rahaa tulee vähän, työllistyminen on vaikeaa, eikä heillä ole ulosmittavaa ja maksuohjelmien laatiminen ongelmallista. Kirjoittajan on kuitenkin ymmärrettävä, ettei selkotekstin kirjoittaminen ole ainoastaan teknistä näppäryyttä ja kirjoitusohjeiden tiukkaa noudattamista. Tähän uuteen kohderyhmään tutustuminen palvelee meitä myöhemminkin, koska työskentelemme opetus- ja neuvontatehtävissä. Virtanen, H Selkokielen käsikirja. Esimerkiksi he saattavat ostaa kalliita eksoottisia erikoishedelmiä, mutta huomaavat, etteivät heidän rahansa riitä niihin ja niiden laatu ja maku saattaa olla Suomessa hyvin erilainen. Maksuvaikeuksien syynä voi olla muutos elämäntilanteessa tai yritystoiminnan kaatuminen. The commissioner can organize the training also later and distribute their customers the brochures on suitable occasions. Valoja joutui himmentämään liikaa, jotta diat näkyisivät paremmin. Lainaa 30.000 euroa – Vertaa lainoja ja valitse halvin!. Viitattu Kuntaliitto Maahanmuutto kuntien näkökulmasta. B-lupa myönnetään vuodeksi, jonka jälkeen sille voi anoa jatkoa. Hän pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa. Yhä useampi maahanmuuttaja sopeutuisi paremmin yhteiskuntaan, oppisi toimimaan järkevänä kuluttajana, oppisi kunnolla kielen ja työllistyisi entistä paremmin. Nyt sinä tiedät, kuinka rahasi käytät! Jos menosi ovat suuremmat kuin tulosi, sinun pitää miettiä, mitä jätät ostamatta tai mistä saat lisää rahaa. Meidän opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat. Se ei kata käyttövirheestä johtuvia vikoja. Työmme Taloustietoa maahanmuuttajille on yksi pieni osa tätä haastavaa työtä. Yleishyödylliseen käyttöön Autot on lahjoittanut Delta Auto Oy. Selvitimme osallistujille myös, mitä vaikeuksia tämän jälkeen seuraa, jos näin kävisi. Nykyisen kotouttamislain mukaan Suomessa kotikunnan saaneella työttömällä, työmarkkinatuen sekä toimeentulotuen piirissä olevalla maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin. Jatkuvalla tililuotolla tarkoitetaan luottoa, jota nostat täysin oman tarpeesi mukaan. Selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan velallista hänen selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa sovinto. Jos kotitalouksien velkaongelmat ja niiden seuraukset lisääntyvät tästä muodostuu yhteiskunnallinen ongelma. Pienet pikavipit saat ilman korkoja tai kuluja, isot lainat onnistuvat ilman takaajia tai vakuuksia.. Hoitaminen kulttuurisena ilmiönä. Saatetaan käyttää hyväksi heidän kielitaidottomuuttaan, tietämättömyyttään suomalaisesta kuluttajansuojasta tai kaupankäyntitavoista. Kahden myönnetyn vuoden jälkeen se muuttuu A-luvaksi. Suosi aktiivimuotoa ja passiivimuotoa aina kun se on mahdollista. Avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa, erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa. Siksi maahanmuuttajataustaiselle henkilölle puhuttaessa on hyvä käyttää selkokieltä ja konkretisoida puhetta erilaisten menetelmien ja apuvälineiden kanssa. Kela on maahanmuuttajalle tärkeä paikka. Hyödynsimme jo koulutusta varten tekemäämme opetusmateriaalia sekä tutustuimme siihen mitä muuta materiaalia aiheesta on tarjolla. Selkokieli voi myös olla elävää ja monella tavalla rikasta. He ovat lähinnä inkeriläisiä ja virolaisia. Hänen mielestään se on maahanmuuttajien kanssa toimiessa koulutuksen onnistumisen kannalta välttämätön. Esimerkiksi kuukausipalkkaa tai perhe-elämää tiedustelevaa henkilöä saatetaan pitää Suomessa tunkeilevana. Olimme varanneet Kelan esitemateriaalia halukkaille mukaan otettaviksi. Ekholm kertoo esimerkkejä tapauksista, joissa asunnoista on löydetty kymmenittäin, kerran jopa sata kissaa. Jokainen tapaaminen on ollut odotettu ja toivottu päivän kohokohta sekä heille että myös meille kouluttajille. Vähävaraisuuden vuoksi työttömän on lähes mahdotonta osallistua niihin, ja yrittää sitä kautta löytää suomalaisia ystäviä.

Puhuimme myös tuotteen ja palvelun virheestä sekä kuuden kuukauden säännöstä, takuusta ja näiden merkityksestä. Kurssin jälkeen Tekevän graafiset mediapalvelut koostaa kurssista selkokielisen esitteen. Klinikkakokeilu voitaisiin rahoittaa aluksi hankerahoituksella. Emme kuitenkaan voi käyttää niistä nimitystä selkokieliset esitteet, koska emme ole hyväksyttäneet niitä Selkokeskuksessa, joka myöntää tunnukset selkojulkaisuille. Etämyynnissä on usein mahdollisuus maksaa osamaksulla. Samoin kevätvehnästä, jonka puinti on alkamassa. Paikalla oli myös Jyväskylän kaupungin maahanmuuttopalveluiden edustaja Lahcen Abahassine. Hän on opiskellut Suomessa ja joutunut antamaan palautetta usein. Opinnäytetyöstä hyötyvät eniten koulutukseen osallistuneet maahanmuuttajat sekä toimeksiantaja. Käytämme lähteinä eri tahojen Internet-sivustoja, lehtikirjoituksia, haastatteluja ja sähköpostilla tekemiämme tiedusteluja. Nuoret saattavat päätyä työttömiksi työnhakijoiksi ilman minkäänlaista peruskoulutusta eli heidän asema on erittäin heikko. ajantasainen lainsäädäntö. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain muulla perusteella. Päivystysaikana talous- ja velkaneuvojat ohjeistavat puhelimitse asiakkaita ongelmien ratkaisemiseksi. Mahdollisesti selkolukija ei ole koskaan elämänsä aikana törmännyt lakitekstiin, pakinaan tai kolumniin. Hyvä kurssi, oli mukava tunnelma, opin paljon uutta, sain jotkut asioista selkeämpi kuvaus kuin mulla oli. Annoimme myös mahdollisuuden piirtämiseen, jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta. Tekemällä talousarvion opit suunnittelemaan rahankäyttöäsi. Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, maahanmuuttajapalvelut. Toimeksiantaja voi toteuttaa koulutusta myöhemminkin ja jakaa esitemateriaalia sopivissa tilanteissa asiakkailleen. Eri kieltä äidinkielenään puhuvan on vaikea hahmottaa eroja suomen Ä:n ja E:n välillä. Viitattu Jyväskylän kaupunki. Täällä aika on lineaarista ja ajatellaan, että ajalla on selkeä alku ja loppu. Selitä vaikeat sanat ja ilmaisut tekstissä. Seurakunta tukee maahanmuuttajien uskonelämän kasvua. Havainnollistimme asiaa heille käytännössä eri sämpylävaihtoehtojen ja rahojen avulla. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus sekä maahantulolupa Suomeen vuosittain päätettävässä pakolaiskiintiössä. Tukea ei myöskään myönnetä jäännösveroihin. Vältä pitkiä lauseita ja virkkeitä suosi suoraa sanajärjestystä aina, kun se on mahdollista. Kuluttajien velkaantumista tulee ennaltaehkäistä, mutta se on äärimmäisen hankalaa tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa irtisanomiset ja lomautukset ovat jokapäiväisiä uutisaiheita. Asiakassuhteen alussa Kiesiläinen pelkäsi, että työpaikan löytyminen miehelle saattaa tuottaa suuria ongelmia. Näin ollen kielitoimiston selko-suositus osoittautui nopeasti käyttökelpoiseksi. Kävimme Tekevän graafisissa palveluissa valitsemassa muutamasta suunnittelijan esittämästä esitepohjasta mielestämme parhaan. Toteuttamamme koulutuksen myötä Tekevän työntekijät huomasivat, että maahanmuuttajat ovat kiinnostuneita asioista, joita koulutukseen sisältyi. Selkotermissä on myös monia etuja, koska sitä voi muunnella monin eri tavoin, kuten selkokirja, selkoesite, selkonäytelmä, radion selkouutiset ja se on jo sellaisenaan ymmärrettävä. koska mä saan ritävästi informaatio. Olemme seuraavassa esitelleet ne suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut, jotka ovat usealle maahanmuuttajalle tärkeitä, kuten myös meidän koulutukseen osallistuneille. Selvitä tulot ja menot Mieti, mistä sinä saat rahaa ja kuinka paljon. Länsimaisessa yksilökeskeisessä kulttuurissa elänyt ihminen on oppinut arvioimaan itse itseään, esimerkiksi työntekijänä tai työyhteisön jäsenenä. Kuuden kuukauden sääntöä ei käytetä, jos tuote normaalisti kestää alle kuusi kuukautta tai vika johtuu käsittelyvirheestä. Niinpä täsmällisten kellonaikojen, aikataulujen ja kalenterin noudattamista maahanmuuttajat eivät osaa kokea tärkeäksi asiaksi Suomessa. Tällaiset ongelmat edellyttävät erityisen kuntoutuksen kautta työhön ohjaamista ja tästä syystä pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työvoimaksi tulo on usein pitkäaikainen prosessi. Väärinkäsitykset johtuvat usein maahanmuuttajan riittämättömästä suomenkielen taidosta tai arvomaailmojen ja ajattelutapojen eroista. Esitteitä voi käyttää vastaavanlaisissa koulutuksissa sekä jakaa jopa aiheista tietoa tarvitseville henkilöille sopivissa tilanteissa. Asiakaskontaktien määrää kuvastaa myös puhelujen lukumäärä, joita tuli yhteensä noin kappaletta. Lamminaho kertoi, että maahanmuuttajilta puuttuu taito suunnitella omaa rahankäyttöään. Eläinsuojelutehtävien lisäksi autoja esitellään myös mahdollisilla kouluvierailuilla. Koulutuksen aihealueista laadittavat selkokieliset esitteet käsittelevät suunnitelmallista rahankäyttöä, järkevää kuluttamista, säästämistä, lainan ottamista, yhteiskunnan tarjoamaa tukea sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kuluttajavirastossa toimiva Euroopan kuluttajakeskus auttaa rajat ylittävän kaupan kysymyksissä. Esimerkkeinä tutkimme erilaisia kassakuitteja ja takuupapereita. Aalto-yliopiston erikoisasiantuntija Minna Söderqvist on pahoillaan siitä, ettei edes Helsingin yliopistosta valmistuneelle ulkomaalaistaustaiselle oikeustieteen maisterille tai lääkärille löydy koulutusta vastaavaa työtä Suomesta. Kirsi kertoo auttaneensa Marjaa ja Eeva-Liisaa lähinnä opiskelijoiden rekrytoimisessa ja opetustilojen järjestämisessä. Maahanmuuttajan saattaa olla vaikea päästä mukaan keskusteluun, koska Suomessa on paljon kirjoittamattomia sääntöjä sekä piilo-odotuksia, joita hän ei voi ymmärtää. Kuluttajansuojaa on vaikea selvittää selkokielellä. Maahaanmuuttajia auttavat alkuun Työ- ja elinkeinotoimistot ja kuntien maahanmuuttotyöntekijät. Kokonaisuudessaan ensimmäinen tapaaminen sujui hyvin. Käsitys työpaikalla yksityisasioista puhumisesta ja tervehtimistavat voivat olla erilaisia eri kulttuuritaustan mukaan. Viimeisellä kerralla käsitellään ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Opinnäytetyön aihetta etsiessään he ottivat yhteyttä Tekevän Töihin! -palveluun ja tapasivat Kirsi Lamminahon helmikuussa. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa esimerkiksi niin vuokra- kuin omistusasunnonkin saantia, puhelinliittymän hankintaa ja maahanmuuttajilla jopa kansalaisuuden myöntämistä. Sakot, verot ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia! Ellei sakkoa maksa ulosottomiehellekään, tuomioistuin voi muuntaa sen vankeusrangaistukseksi. Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Tapaaminen velkaneuvojien ja maahanmuuttajapalveluiden edustajan Lahcen Abahassinen kanssa Ketola, O., Kovasin, M. Päätös toimeentulotuesta pyritään tekemään seitsemän arkipäivän kuluessa. Saimme koulutukseen osallistujat varmasti miettimään säästämistä ja sitä että hyvän etukäteissuunnittelun ja tietoisten valintojen avulla saadaan myös niukat varat riittämään ja elämän laatu paranee. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään kahden vuoden työskentely, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. Mikäli rahatilanne on oikeasti todella huono, kerroimme, että he voivat hakea toimeentulotukea tai neuvoja talous- ja velkaneuvonnasta

Kommentit